SATA6G

 
 ラッチ付
ストレート
ss satbk s1 1 s SS-SAT20BK-S1
SATA3ケーブル 黒 ラッチ付 20cm
ストレート-ストレート 両端ラッチ付
SS-SAT30BK-S1
SATA3ケーブル 黒 ラッチ付 30cm
ストレート-ストレート 両端ラッチ付
SS-SAT50BK-S1
SATA3ケーブル 黒 ラッチ付 50cm
ストレート-ストレート 両端ラッチ付
SS-SAT70BK-S1
SATA3ケーブル 黒 ラッチ付 70cm
ストレート-ストレート 両端ラッチ付
SS-SAT100BK-S1
SATA3ケーブル 黒 ラッチ付 100cm
ストレート-ストレート 両端ラッチ付
ss-safc-sslk SS-SAFC-SS02LK
20cm ストレート-ストレート ラッチ付
SS-SAFC-SS07LK
70cm ストレート-ストレート ラッチ付
下L型
ss-safc-sllk SS-SAFC-SL02LK
20cm ストレート-下L型 ラッチ付
SS-SAFC-SL07LK
70cm ストレート-下L型 ラッチ付
SS-SAFC-SL10LK
100cm ストレート-下L型 ラッチ付
 片ラッチ
上L型
ss-safc-sullk SS-SAFC-SUL03LK 出荷終了品
30cm ストレート(ラッチ付)-上L型(ラッチなし)
SS-SAFC-SUL05LK
50cm ストレート(ラッチ付)-上L型(ラッチなし)
SS-SAFC-SUL07LK
70cm ストレート(ラッチ付)-上L型(ラッチなし)
 ラッチなし
ストレート
ss satbk s1 1 s SS-SAT20BK-S0
SATA3ケーブル 黒 ラッチなし 20cm
ストレート-ストレート 両端ラッチなし
SS-SAT30BK-S0
SATA3ケーブル 黒 ラッチなし 30cm
ストレート-ストレート 両端ラッチなし
SS-SAT50BK-S0
SATA3ケーブル 黒 ラッチなし 50cm
ストレート-ストレート 両端ラッチなし
SS-SAT70BK-S0
SATA3ケーブル 黒 ラッチなし 70cm
ストレート-ストレート 両端ラッチなし
SS-SAT100BK-S0
SATA3ケーブル 黒 ラッチなし 100cm
ストレート-ストレート 両端ラッチなし
ss-safc-ssk SS-SAFC-SS02K
20cm ストレート-ストレート ラッチなし
SS-SAFC-SS03K
30cm ストレート-ストレート ラッチなし
下L型
ss-safc-slk SS-SAFC-SL02K
20cm ストレート-下L型 ラッチなし
SS-SAFC-SL03K
30cm ストレート-下L型 ラッチなし
SS-SAFC-SL07K
70cm ストレート-下L型 ラッチなし
SS-SAFC-SL10K
100cm ストレート-下L型 ラッチなし